Previous slide
Next slide

งานเงินกู้

ให้บริการเงินกู้ประเภทต่างๆ ให้กับสมาชิกสหกรณ์

งานเงินฝาก

ให้บริการเงินฝากประเภทต่างๆ ให้กับสมาชิกสหกรณ์

งานสมาคม

ให้บริการข่าวสารของสมาคมต่างๆ ให้กับสมาชิกสหกรณ์

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
mkhcoopadmin

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)​

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และ

Read More »
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
mkhcoopadmin

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)​

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และ

Read More »
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
mkhcoopadmin

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)​

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และ

Read More »
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
mkhcoopadmin

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)​

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และ

Read More »