รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)​