เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต 150 งวด (ข้าราชการใหม่)

ดอกเบี้ย 6.25 %

เอกสารประกอบการกู้

1.หนังสือนำส่งจากหน่วยงาน
2.สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้ / คู่สมรส
3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ / คู่สมรส
4.สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด (ตัวจริง)
5.สำเนาทะเบียนสมรส

เอกสารของผู้ค้ำประกัน (4 คน)

1.สำเนาบัตรประจำตัวผู้ค้ำ รับรองสำเนา
2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำ รับรองสำเนา

ตารางการส่งงวด