การบริการด้านเงินฝาก

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
– สมาชิกต้องมาเปิดบัญชีด้วยตนเองเท่านั้น

ประเภทเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 %
– ไม่มีเงื่อนไขในการฝาก-ถอน ทั้งนี้ ยอดคงเหลือในบัญชีต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท
– ดอกเบี้ยจะโอนเข้าบัญชีผู้ฝาก ปีละ 2 ครั้ง ( 31 พฤษภาคม และ 30 พฤศจิกายน )
– ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เสียภาษี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 %
– ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมในการถอนครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ในอัตราร้อยละ 1 ของยอดที่ถอน ทั้งนี้ ยอดคงเหลือในบัญชีต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท
– ดอกเบี้ยจะโอนเข้าบัญชีผู้ฝาก ปีละ 2 ครั้ง ( 31 พฤษภาคม และ 30 พฤศจิกายน )
– ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เสียภาษี