เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต 120 งวด (พนักงานราชการ)

ดอกเบี้ย 6.50 %

เอกสารประกอบการกู้

1.หนังสือนำส่งจากหน่วยงาน
2.สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้ / คู่สมรส
3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ / คู่สมรส
4.สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด (ตัวจริง)
5.สำเนาทะเบียนสมรส

เอกสารของผู้ค้ำประกัน (5 คน)

1.สำเนาบัตรประจำตัวผู้ค้ำ รับรองสำเนา
2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำ รับรองสำเนา