เงินกู้พิเศษ 360 งวด

ดอกเบี้ย 6.50 %

เอกสารประกอบการกู้

1.หนังสือนำส่งจากหน่วยงาน
2.สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้ / คู่สมรส
3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ / คู่สมรส
4.สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด (ตัวจริง)
5.สำเนาทะเบียนสมรส
6.หนังสือประเมินราคาจากสำนักงานที่ดิน

เอกสารการค้ำประกัน

1.โฉนดที่ดิน

ตารางการส่งงวด