ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด

              สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยข้าราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงานสาธารณสุขมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และในขณะเดียวกันก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินในเวลาที่จำเป็น โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น

              สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2526 โดยขณะนั้นมีทุนดำเนินการเพียง 174,491.00 บาท มีสมาชิกในเวลานั้นจำนวน 498 คน รวมก่อตั้งมาแล้ว 39 ปี

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสหกรณ์ชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2566

พันธกิจ (Mission)

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
2.พัฒนาการให้บริการแก่สมาชิกถึงสถานที่ทำงาน
3.พัฒนาเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสหกรณ์ที่เข้มแข็ง
4.พัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย
5.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ทุกระดับ
6.พัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิกและบทบาทหน้าที่ที่มีต่อสมาชิกและสหกรณ์