Previous
Next

งานเงินกู้

ให้บริการเงินกู้ประเภทต่างๆ ให้กับสมาชิกสหกรณ์

งานเงินฝาก

ให้บริการเงินฝากประเภทต่างๆ ให้กับสมาชิกสหกรณ์

งานสมาคม

ให้บริการข่าวสารของสมาคมต่างๆ ให้กับสมาชิกสหกรณ์

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
mkhcoopadmin

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และ

อ่านต่อ »
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
mkhcoopadmin

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และ

อ่านต่อ »
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
mkhcoopadmin

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และ

อ่านต่อ »
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
mkhcoopadmin

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และ

อ่านต่อ »
ประกาศ
mkhcoopadmin

ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการสรรหาบุคคลที่จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรม

อ่านต่อ »