รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)