30 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสินมาเยี่ยมชมดูงาน