รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)​