รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)​