รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)