รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)