วิสัยทัศน์

“สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด เป็นสหกรณ์ชั้นนำระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี 2562”

พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
 2. พัฒนาเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสหกรณ์ที่เข้มแข็ง
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย
 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ทุกระดับ

ยุทธศาสตร

 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
 2. พัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ
 4. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ฯ ทุกระดับให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

 1. เป็นศูนย์กลางสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. เป็นแหล่งเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. มีระบบการจัดการสหกรณ์ ที่ดีเยี่ยม
 4. มีบุคลากรทางด้านการสหกรณ์ที่ดีเยี่ยม