งานเงินฝาก

การบริการเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

– ร้อยละ 3.25

– ร้อยละ 4.25

**หมายเหตุ**

**หมายเหตุ**

– ไม่มีเงื่อนไขในการฝาก-ถอน ทั้งนี้ ยอดคงเหลือในบัญชีต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท
– ดอกเบี้ยจะโอนเข้าบัญชีผู้ฝาก ปีละ 2 ครัง ( 31 พฤษภาคม และ 30 พฤศจิกายน )
– ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เสียภาษี

– ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง       สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมในการถอนครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ในอัตราร้อยละ 1
– ดอกเบี้ยจะโอนเข้าบัญชีผู้ฝาก ปีละ 2 ครัง ( 31 พฤษภาคม และ 30 พฤศจิกายน )
– ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เสียภาษี